Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi

Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün kifayət edən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin miqdarına, habelə onların külli miqdarına görə siyahılarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu


 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün kifayət edən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin miqdarına, habelə onların külli miqdarına görə siyahıları (əlavə olunur) təsdiq edilsin.

II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

İlham ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 28 iyun 2005-ci il

№ 961-IIQ

 


2005-ci il 28 iyun tarixli,
961-IIQ saylı Azərbaycan Respublikasının
Qanunu ilə təsdiq edilmişdir

Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün kifayət edən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin miqdarına, habelə onların külli miqdarına görə

Siyahıları

I siyahı. Narkotik vasitələr

Dərman preparatlarının beynəlxalq adı

Şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdar (təmiz halda qramlarla) daxil olmaqla yuxarı hədləri

Külli miqdar (təmiz halda qramlarla) daxil olmaqla aşağı hədləri

1.

Asetilə edilən tiryək

0,5

50

2.

BDB (əsası və duzları)

0,2

1

3.

Etilmorfin

0,2

10

4.

Fentanil

0,0004

0,002

5.

Heroin

0,15

2

6.

Həşiş

1

100

7.

Həşiş qatranı

0,4

40

8.

Həşiş yağı

0,5

50

9.

Xaşxaş kütləsi:

 

 

 

a) qurudulmuş

10

1000

 

b) qurudulmayan

50

5000

10.

Kokain

0,02

1

11.

Kodein (əsası və duzları)

0,2

10

12.

Marixuana (kannabis):

 

 

 

a) qurudulmuş

5

500

 

b) qurudulmayan

25

2500

13.

Metadon

0,02

1,6

14.

Morfın (əsası və duzları)

0,05

2,5

15.

MBDB (əsası və duzları)

0,2

1

16.

Papaveratum (pantapon, omnopon)

0,05

2,5

17.

Piritramid

0,05

2,5

18.

Propanidid

0,5

3

19.

Tiryək (o cümlədən ekstrasiya edilən)

0,5

50

20.

Trimeperidin

0,05

2

21.

AH-7921

0,05

2,5

22.

AM-2201

0,01

0,05

23.

5F-AKB-48

0,05

0,25

24.

JWH-015

0,05

0,25

25.

JWH-018

0,01

0,05

26.

JWH-122

0,05

0,25

27.

JWH-210

0,05

0,25

28.

Oripavin (3-O-dimetiltebain)

0,2

1

29.

UR-144 (fenil sianid 2,4,6-triizopropil)

0,05

0,25

30.

Propiram

(N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamid)

0,5

2,5

31.

MT-45 (IC-6)

0,5

2,5

32.

Asetilfentanil

0,0002

0,001

33. 

O-(adamantan-1-il)-1-pentil-1H-indazol-3-karboksilat

0,05

0,25

34.

N-(2-adamantil)-1-[(tetrahidropiran-4-il)metil]indazol-3-karboksamid (Adamantyl-THPINACA)

0,05

0,25

35.

Akriloilfentanil (akrilfentanil)

0,0002

0,001

36.

Alfameprodin

0,5

2,5

37.

Alfametadol

0,5

2,5

38.

Alfa-metilfentanil

0,0002

0,001

39.

Alfa-metiltiofentanil

0,0002

0,001

40.

Alfaprodin

0,5

2,5

41.

Alfasetilmetadol

0,5

2,5

42.

Alfentanil

0,002

0,15

43.

Allilprodin

0,5

2,5

44.

Anileridin

0,01

0,05

45.

Asetil-alfa-metilfentanil

0,0002

0,001

46.

Asetilmetadol

0,5

2,5

47.

Asetorfin

0,0001

0,0005

48.

Benosiklidin

0,02

0,1

49.

N-(1-benzilpiperidin-4-il)-N-fenilpropanamid (benzilfentanil)

0,0002

0,001

50.

N-[1-(2H-1,3-benzodioksol-5-il)-propan-2-il]-N­metilhidroksilamin (FLEA)

0,5

2,5

51.

1-(Benzofuran-5-il)-N-(2-metoksibenzil)propan-2-amin (5-APB-NBOMe)

0,2

1

52.

1-(Benzofuran-2-il)-propan-2-amin(2-APB) və törəmələri

0,6

3

53.

Bezitramid

0,1

0,5

54.

Benzetidin

0,05

0,25

55.

Benzilmorfin

0,5

2,5

56.

Beta-hidroksi-3-metilfentanil

0,002

0,01

57.

Beta-hidroksifentanil

0,002

0,01

58.

Betameprodin

0,5

2,5

59.

Betametadol

0,5

2,5

60.

Betaprodin

0,5

2,5

61.

Betasetilmetadol

0,5

2,5

62.

Butirfentanil

0,0002

0,001

63.

Dezomorfin

0,05

0,25

64.

Dekstromoramid

0,01

0,05

65.

Dekstropropoksifen

0,6

3

66.

Diampromid

0,5

2,5

67.

4-(Di(benzo[1,3]dioksol-5-il)(hidroksi)metil)piperidin-1-karbon turşusu

0,05

0,25

68.

Difenil(pirrolidin-2-il)metanol (D2PM)

0,05

0,25

69.

2-(Difenilmetil)-1-metilpiperidin-3-ol(SCH-5472)

0,05

0,25

70.

Dihidroetorfin

0,0001

0,0005

71.

Dihidrokodein

0,5

2,5

72.

Dihidromorfin

0,5

2,5

73.

Dimenoksadol

0,5

2,5

74.

Dimefeptanol

0,5

2,5

75.

N-[2-(dimetilamino)sikloheksil]-N-metil-3,4-dixlorbenzamid (U-47700)

0,5

2,5

76.

N-(3,3-dimetilbutan-2-il)-1,3-benzodioksol-5-karboksamid

0,6

3

77.

Dimetiltiambuten

0,5

2,5

78.

(1S,5R,13R,17R)-10,14-dimetoksi-4-metil-12-oksa-4-azapentasiklo[9.6.1.01,13.05,17.07,18]oktadeka-7,9,11(18),14-tetraen (dihidrotebain)

0,5

2,5

79.

Dioksafetil-butirat

0,1

0,5

80.

Dipipanon

0,01

0,05

81.

Difenoksilat

0,1

0,5

82.

Difenoksin

0,1

0,5

83.

Dietiltiambuten

0,5

2,5

84.

Drotebanol

0,5

2,5

85.

Ekqonin

0,2

1

86.

Etilmetiltiambuten

0,5

2,5

87.

1-Etilpiperidin-3-il 2-hidroksi-2,2-difenilasetat (JB-318)

0,05

0,25

88.

Etokseridin

0,5

2,5

89.

Etonitazen

0,0001

0,001

90.

Etorfin

0,0001

0,001

91.

N-fenil-1-pentil-1H-indol-3-karboksamid

0,05

0,25

92.

5-Fenil-N-(piperidin-1-il)-1H-pirazol-3-karboksamid

0,05

0,25

93.

N-(2-fenilpropan-2-il)-1-pentil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-3-karboksamid

0,05

0,25

94.

N-fenil-N-[1-(tiofen-2-ilmetil)piperidin-4-il]propanamid (tenilfentanil)

0,0002

0,001

95.

Fenadokson

0,5

2,5

96.

Fenazosin

2

10

97.

Fenampromid

0,5

2,5

98.

Fenomorfan

0,5

2,5

99.

Fenoperidin

0,5

2,5

100.

4-Flüorizobutirilfentanil (4-FİBF, p-FİBF)

0,0002

0,001

101.

Furanilfentanil

0,5

2,5

102.

Furetidin

0,5

2,5

103.

Folkodin

0,5

2,5

104.

Hidrokodon

0,5

2,5

105.

N-hidroksi-2-[2,5-dimetoksi-4-(propilsulfanil)fenil]etanamin (HOT-7)

0,05

0,25

106.

(6S,6aR,9R,10aR)-9-hidroksi-6-metil-3-{[(2R)-5-fenilpentan-2-il]oksi}-5,6,6a,7,8,9,10,10a-oktahidrofenantridin-1-il asetat(CP 50,5561)

0,05

0,25

107.

Hidroksipetidin

0,5

2,5

108.

Hidromorfinol

0,5

2,5

109.

Hidromorfon

0,5

2,5

110.

2-(1H-indol-3-il)-1-morfolinoetanon

0,05

0,25

111.

1-(1H-indol-3-il)-3,3,4-trimetil-pent-4-en-1-on

0,05

0,25

112.

İzometadon

0,5

2,5

113.

N-[(1S)-1-karbamoil-2,2-dimetilpropil]-3-(3-hidroksi-3-metilbutil)-2-oksobenzimidazol-1-karboksamid (PF-03550096)

0,05

0,25

114.

N-(1-Karbamoil-2-metilpropil)-1-pentil-5-fenil-1H-pirazol-3-karboksamid

0,05

0,25

115.

(1-Karboksipropil)-1-pentil-1H-indazol-3-karboksilat

0,05

0,25

116.

Karfentanil

0,002

0,01

117.

Ketobemidon

0,01

0,5

118.

Klonitazen

0,0002

0,001

119.

Kodoksim

0,5

2,5

120.

Koka yarpağı

20

250

121.

Levometorfan

0,5

2,5

122.

Levomoramid

0,5

2,5

123.

Levorfanol

0,5

2,5

124.

Levofenasilmorfan

0,5

2,5

125.

Metadonun aralıq məhsulu

0,5

2,5

126.

Metazosin

2

10

127.

Metildezorfin

0,5

2,5

128.

N-metil-1,2-difeniletilamin

0,02

0,1

129.

Metildihidromorfin

0,5

2,5

130.

3-metilfentanil

0,0002

0,001

131.

1-(1-Metil-3-metoksisikloheksil)piperidin (3-MeO-MPC)

0,05

0,25

132.

1-Metilpiperidin-3-il 2-hidroksi-2,2-difenilasetat (JB-336)

0,05

0,25

133.

Metil 2-{[9-(sikloheksilmetil)-9H-karbazol-3-il]formamido}-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMCZCA)

0,05

0,25

134.

3-metiltiofentanil

0,0002

0,001

135.

Metoksiasetilfentanil

0,0002

0,001

136.

5-Metoksi-3-(2-metoksibenzil)-7-pentil-2H-­xromen-2-on (PSB-SB-1202)

0,05

0,25

137.

3-[2-(2-Metoksibenzilamino)etil]-1H-xinazolin-2,4-dion (RH-34)

0,05

0,25

138.

Metoksiketamin

0,02

0,1

139.

Metopon

0,5

2,5

140.

MFPP (MPPP, 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propionat (efir))

0,5

2,5

141.

Mirofin

0,5

2,5

142.

Moramidin aralıq məhsulu

0,5

2,5

143.

Morferidin

0,5

2,5

144.

Morfin metilbromid

0,5

2,5

145.

Morfinmetobromid

0,5

2,5

146.

Morfin-N-oksid

0,5

2,5

147.

Naftalin-2-il-1-(2-ftorfenil)-1H-indazol-3-karboksilat (3-CAF)

0,05

0,25

148.

Nikodikodin

0,5

2,5

149.

Nikokodin

0,5

2,5

150.

Norkodein

0,5

2,5

151.

Nikomorfin

0,5

2,5

152.

Norasimetadol

0,5

2,5

153.

Norlevorfanol

0,5

2,5

154.

Normetadon

0,5

2,5

155.

Normorfin

0,5

2,5

156.

Norpipanon

0,5

2,5

157.

Okfentanil

0,0002

0,001

158.

Oksikodon

0,5

2,5

159.

Oksimorfon

0,5

2,5

160.

Ortoflüorofentanil

0,0002

0,001

161.

Paraflüorbutirilfentanil

0,0002

0,001

162.

Para-flüorofentanil

0,0002

0,001

163.

(1-Pentil-1H-indazol-3-il)(pirrolidin-1-il)metanon

0,05

0,25

164.

(1-Pentil-1H-indol-3-il)(pirrolidin-1-il)metanon

0,05

0,25

165.

PEPAP

0,5

2,5

166.

Petidin

0,5

2,5

167.

Petidinin aralıq məhsulu A

0,5

2,5

168.

Petidinin aralıq məhsulu B

0,5

2,5

169.

Petidinin aralıq məhsulu C

0,5

2,5

170.

Piminodin

0,5

2,5

171.

Proheptazin

0,5

2,5

172.

Rasemetorfan

0,5

2,5

173.

Rasemoramid

0,5

2,5

174.

Rasemorfan

0,5

2,5

175.

Remifentanil

0,002

0,01

176.

Sikloheksil-[1,1'-bifenil]-3-ilkarbamat (URB602)

0,05

0,25

177.

Siklopropilfentanil

0,0002

0,001

178.

Sufentanil

0,0002

0,001

179.

Tebain

0,2

1

180.

Tebakon (asetildihidrokodeinon)

0,5

2,5

181.

Tetrahidrofuranilfentanil (THF-F)

0,0002

0,001

182.

3-(2,2,3,3-Tetrametilsiklopropankarbonil)indol

0,05

0,25

183.

Tilidin

0,5

2,5

184.

Tiofentanil

0,0002

0,001

185.

Xaşxaş kütləsinin konsentratı

5

500

186.

Xinolin-8-il-1-pentil-1H-pirrolo[2,3-c]piridin-3-karboksilat

0,01

0,05

187.

4-Xlor-N-(1-fenetilpiperidin-2-iliden) benzolsulfonamid

0,002

0,01

 

II siyahı. Psixotrop maddələr

Dərman preparatlarının beynəlxalq adı

Şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdar (təmiz halda qramlarla) daxil olmaqla yuxarı hədləri

Külli miqdar (təmiz halda qramlarla) daxil olmaqla aşağı hədləri

1.

Amfetamin

0,15

2

2.

Amobarbital

0,6

3,0

3.

Alprazolam

0,03

0,1

4.

Allobarbital

1

10

5.

Aminoreks

0,01

0,1

6.

Asetildihidrokodein

0,01

1

7.

Brolamfetamin (DOB)

0,001

1,002

8.

Buprenorfın

0,05

2,5

9.

Butalbital

0,75

7,5

10.

Barbital

0,6

15

11.

Benzfetamin

0,75

7,5

12.

Bromazepam

1

10

13.

Butobarbital

1,5

1,5-dən yuxarı

14.

DET

0,02

1

15.

DMA

0,02

1

16.

DMQP

0,05

5

17.

DOET

0,001

0,01

18.

Deksamfetamin

0,15

1,5

19.

Delorazepam

0,03

0,5

20.

Diazepam

2

50

21.

Estazolam

0,2

0,5

22.

Etxlorvinol

5

50

23.

Etinamat

5

50

24.

Etil Loflazepat

0,02

0,2

25.

Etilamfetamin-N-etilamfetamin

0,3

3

26.

Etisiklidin FSH

0,01

0,02

27.

Efedron

0,3

3

28.

Efedrindən kustar yolla alınan preparatlar

1

100

29.

Fenetillin

0,5

5

30.

Fenmetrazin

0,5

5

31.

Flunitrazepam

0,1

0,5

32.

Fenkamfamin

0,8

8

33.

Fenproporeks

0,2

2

34.

Fludiazepam

0,05

0,5

35.

Flurazepam

0,3

3

36.

Fendimetrazin

0,7

7

37.

Fenobarbital

2,5

15

38.

Fentermin

0,15

1,5

39.

Amfepramon (dietilpropion, fepranon)

0,2

1,6

40.

Xlordiazepoksid

1

10

41.

Katinon

0,02

1

42.

Kamazepam

0,3

3

43.

Klobazam

0,2

2

44.

Klonazepam

0,1

1

45.

Klorazepat

0,2

2

46.

Klotiazepam

0,15

1,5

47.

Kloksazolam

0,1

1

48.

Katin (+) – Norpsevdoefedrin

0,2

2

49.

Ketazolam

0,3

1

3

50.

QOMK

40

300

51.

Qalazepam

1

10

52.

Qaloksazolam

0,5

5

53.

Qlütetimid

2,5

25

54.

Levamfetamin

0,15

1,5

55.

Levometamfetamin

0,15

1,5

56.

Lefetamin (SPA)

0,75

7,5

57.

Loprazolam

0,2

2

58.

Lorazepam

0,15

1

59.

Lormetazepam

0J

0,5

60.

Lizerqid (LSD, LSD-25)

0,0001-dən yuxarı

0,0001

61.

MDE, N-etil MDA

0,02

1

62.

MDMA (MDMA)

0,03

5

63.

Meskalin

0,03

5

64.

Metkatinon

0,15

1,5

65.

4-metilaminoreks

0,01-dən yuxarı

0,01

66.

MMDA

0,02

1

67.

Metamfetamin

0,15

2

68.

Metamfetamin rasemat

0,15

1,5

69.

Metakvalon

0,05

1

70.

Mazindol

0,1

1

71.

Medazepam

0,2

2

72.

Mefenoreks

0,6

6

73.

Meprobamat

5

25

74.

Metilfenobarbital

1

10

75.

Metiprilon

2

20

76.

Midazolam

1,5

10

77.

N-hidroksi MDA

0,02

j

78.

Nimetazepam

1,5

10

79.

Nitrazepam

1

5

80.

Oksazepam

1,5

10

81.

Oksazolam

1

10

82.

Paraheksil

0,05

5

83.

PMA

0,02

1

84.

Psilosin, psilotsin

0,01

0,1

85.

Pentozosin

0,03

1,5

86.

Psilosibin

0,01

0,1

87.

Pemolin

0,4

4

88.

Pinazepam

0,15

1,5

89.

Pipradrol

0,3

13

90.

Prazepam

0,3

3

91.

Pirovaleron

0,4

4

92.

Pentobarbital

0,6

30

93.

Rolisiklidin (FHP, FSPİ)

0,01

0,01-dən yuxarı

94.

Sekobarbital

0,75

7,5

95.

Zipeprol

0,5

 

96.

STP, DOM

0,002-dən yuxarı

0,002

97.

Siklobarbital

0,2

20

98.

Tenosiklidin (TSP)

0,01-dən yuxarı

0,01

99.

Tenamfetamin

0,002

]

100.

Temazepam

0,2

2

101.

Tetrazepam

1

10

102.

Triazolam

0,015

0,02

103.

Vinilbital

1,5

15

104.

Zolpidem

l

10

105.

25B-NBOMe (2C-B-NBOMe)

0,0005

0,0015

106.

BZP, N-benzilpiperazin

0,3

1,5

107.

25C-NBOMe (2C-C-NBOMe)

0,0005

0,0015

108

25I-NBOMe (2C-I-NBOMe)

0,0005

0,0015

109.

MDPV-3,4-metilendioksipirovaleron

0,6

3,0

110.

mefedron (4-metilmetkatinon)

0,2

2,5

111.

metilon (beta-keto-MDMA)

0,2

2,5

112.

alfa-pirrolidinovalerofenon (a-PVP)

0,3

3

113.

Metoksetamin (MXE)

0,2

1

114.

para-metoksimetilamfetamin (PMMA)

0,5

2,5

115.

Para-metil-4-metilaminoreks (4,4'-DMAR, 4.4' Dimetilaminoreks)

0,5

2,5

116.

Fenazepam

2

50

117.

AB-CHMİNACA

0,05

0,25

118.

AB-PİNACA

0,015

0,15

119.

ADB-CHMİNACA (MAB-CHMİNACA)

0,05

0,25

120.

ADB-FUBİNACA

0,05

0,25

121.

Aprobarbital

2

10

122.

AM-2201 (JWH 2201)

0,01

0,05

123.

Amineptin

5

25

124.

Brallobarbital

2

10

125.

Brotizolam

2

10

126.

Buprenorfin

0,005

0,025

127.

2 C-B

0,01

0,05

128.

CUMYL-4CN-BİNACA

0,05

0,25

129.

Dekstrometorfan

0,5

3

130.

Dezxloretizolam

1

5

131.

Diklazepam

1

5

132.

3-(2,6-Dixlorfenil)-2-etil-3,4-dihidroxinazolin-4-on (xlorokvalon)

1

5

133.

DMT (dimetiltriptamin)

0,5

2,5

134.

Dronabinol (delta-9-tetrahidrokannabinol)

0,05

0,25

135.

3-(2-Etilfenil)-2-metil-3,4-dihidroxinazolin-4-on (etakvalon)

1

5

136.

Etilfenidat

0,2

1

137.

N-etilnorpentilon (efilon)

0,05

0,25

138.

Etilon

0,2

2,5

139.

Etizolam

1

5

140.

Etriptamin

0,5

2,5

141.

5F-APİNACA (5F-AKB-48)

0,05

0,25

142.

Fensiklidin (FSP)

0,02

0,1

143.

4-Flüoramfetamin (4-FA, 4-FMP, PAL-303, para-flüoramfetamin (PFA))

0,01

0,05

144.

Fonazepam

1

5

145.

Ftorbromazepam

1

5

146.

Ftorbromazolam

1

5

147.

FUB-AMB (MMB-FUBİNACA, AMB-FUBİNACA)

0,05

0,25

148.

Heptabarbital

2

10

149.

N-hidroksi-2-(difenilmetilsulfinil)asetamid (adrafinil)

0,5

5

150.

JWH-018

0,01

0,05

151.

Klonazolam

1

5

152.

Kloniprazepam

1

5

153.

Kvazepam

0,2

1

154.

5F-MDMB-PİNACA (5F-ADB)

0,05

0,25

155.

MDMB-CHMİCA

0,05

0,25

156.

Mefedron (4-metilmetkation)

0,2

2,5

157.

Meklokvalon

0,5

2,5

158.

Meklonazepam

1

5

159.

Metilfenidat

0,2

1

160.

2-Metil-3-(2-metoksi-4-nitrofenil)-3,4-dihidroxinazolin-4-on (nitrometakvalon)

1

5

161.

Metiopropamin (MPA)

0,2

1

162.

(2-Morfolin-4-iletil)-1-fenilsikloheksan-1-karboksilat (PRE-084)

0,5

5

163.

4-MTA (4-metiltioamfetamin)

0,02

1

164.

Nifoksipam

1

5

165.

Nordazepam

2

10

166.

Pentazosin

2

10

167.

Pentedron

0,0002

0,001

168.

Pirazolam

1

5

169.

5F-PB-22 (5F-QUPIC, Xinolin-8-il-1-(5-flüorpentil)-1H-indol-3-karboksilat)

0,05

0,25

170.

Sekbutabarbital

2

10

171.

Sinazepam

1

5

172.

Tetrahidrokannabinol (bütün izomerləri)

0,05

0,25

173.

TMA (alfa-metilmeskalin)

0,01

0,05

174.

UR-144

0,05

0,25

175.

Vinbarbital

2

10

176.

XLR-11

0,05

0,25


III siyahı. Qanunsuz kultivasiya edilən tərkibində narkotik maddələr olan bitkilər

Bitkilərin adı

Qanunsuz kultivasiya edilən tərkibində narkotik maddələr olan bitkilərin (onların hissələrinin) miqdarları

xeyli miqdar

külli miqdar

(daxil olmaqla aşağı hədləri)

1. Azərbaycan Respublikasında bitən lakin kultivasiyası qadağan olunmuş tərkibində narkotik maddələr olan bitkilər:

 

 

 

2-10 ədəd (4-20 hissə)

3-15 ədəd (6-30 hissə)

 

 

 

11 ədəd (21 hissə)

16 ədəd (31 hissə)

1.1. tiryək xaşxaşı, yağlı xaşxaşın digər növləri

1.2. çətənə növlü bitkilər

2. Yetişdirmək məqsədilə qanunsuz becərilməsi təşkil edilmiş, çoxillik xaşxaşın və yabanı bitmiş çətənənin kol-kosları

3-50 ədəd (6-100 hissə)

51 ədəd (101 hissə)

3. Azərbaycan Respublikasının ərazisində iqlim şəraitinə görə bitməyən və kultivasiyası qadağan olunan bitkilər:

 

 

 

1 ədəd (2 hissə)

2 ədəd (4 hissə)

 

 

 

2 ədəd (3 hissə)

3 ədəd (5 hissə)

3.1. kokain kolu

3.2. kat

3.3. mimoza hostilis (Mimosa tenuiflora)

1 ədəd (2 hissə)

2 ədəd (3 hissə)

Çap et  Çap et