Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilmiş, məhdudlaşdırılmış və nəzarət edilən narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin, habelə Azərbaycan Respublikasının ərazisində idxalına, ixracına, tranzit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya tələb olunan prekursorların siyahılarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu


Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilmiş, məhdudlaşdırılmış və nəzarət edilən narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin, habelə Azərbaycan Respublikasının ərazisində idxalına, ixracına, tranzit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya (xüsusi razılıq) tələb olunan prekursorların siyahıları (əlavə olunur) təsdiq edilsin.
II. Bu qanun qüvvəyə mindiyi gündən «Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilmiş, məhdudlaşdırılmış və nəzarət edilən narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və prekursorların siyahılarının təsdiq edilməsi haqqında» 2001-ci il 20 fevral tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanunu qüvvədən düşmüş hesab edilsin.
III. Bu qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 28 iyun 2005-ci il
№ 960-IIQ
 

________________________________________
2005-ci il 28 iyun tarixli 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilmiş, məhdudlaşdırılmış və nəzarət edilən narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin, habelə Azərbaycan Respublikasının ərazisində idxalına, ixracına, tranzit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya (xüsusi razılıq) tələb olunan prekursorların
Siyahıları
I siyahı. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilən narkotik vasitələr və psixotrop maddələr
1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilən narkotik vasitələr: 

1. Allilprodin

2. Alfameprodin

3. Alfametadol

4. Alfa-metilfentanil

5. Alfa-metiltiofentanil

6. Alfaprodin

7. Alfasetilmetadol

8. Anileridin

9. Asetil-alfa-metilfentanil

10. Asetilmetadol

11. Asetorfin

12. Asetildihidrokodein

13. Bezitramid

14. Benzetidin

15. Benzilmorfin

16. Beta-hidroksi-3-metilfentanil

17. Beta-hidroksifentanil

18. Betameprodin

19. Betametadol

20. Betaprodin

21. Betasetilmetadol

22. Dezomorfin

23. Dekstromoramid

24. Dekstropropoksifen

25. Diampromid

26. Dihidroetorfin

27. Dihidromorfin

28. Dimenoksadol

29. Dimefeptanol

30. Dimetiltiambuten

31. Dioksafetil-butirat

32. Dipipanon

33. Difenoksilat

34. Difenoksin

35. Dietiltiambuten

36. Drotebanol

37. Ekqonin

38. Etilmetiltiambuten

39. Etokseridin

40. Etonitazen

41. Etorfin

42. Fenadokson

43. Fenazosin

44. Fenampromid

45. Fenomorfan

46. Fenoperidin

47. Furetidin

48. Folkodin

49. Heroin

50. Hidrokodon

51. Hidroksipetidin

52. Hidromorfinol

53. Hidromorfon

54. Xaşxaş kütləsinin konsentratı

55. İzometadon

56. Həşiş, həşiş qatranı, həşiş yağı

57. Ketobemidon

58. Klonitazen

59. Kodoksim

60. Kokain

61. Koka yarpağı

62. Levometorfan

63. Levomoramid

64. Levorfanol

65. Levofenasilmorfan

66. Metadonun aralıq məhsulu

67. Metazosin

68. Metildezorfin

69. Metildihidromorfin

70. 3-metiltiofentanil

71. 3-metilfentanil

72. Metopon

73. Mirofin

74. Moramidin aralıq məhsulu

75. Morferidin

76. Morfinmetobromid

77. Morfin-N-oksid

78. MFPP (MPPP, 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propionat (efir))

79. Nikodikodin

80. Nikokodin

81. Norkodein

82. Nikomorfin

83. Norasimetadol

84. Norlevorfanol

85. Normetadon

86. Normorfin

87. Norpipanon

88. Oksikodon

89. Oksimorfon

90. PEPAP

91. Petidin

92. Petidinin aralıq məhsulu A

93. Petidinin aralıq məhsulu B

94. Petidinin aralıq məhsulu C

95. Piminodin

96. Proheptazin

97. Properidin

98. Rasemetorfan

99. Rasemoramid

100. Rasemorfan

101. Remifentanil

102. Tiryək

103. Tebakon (asetildihidrokodeinon)

104. AH-7921

105. AM-2201

106. 5F-AKB-48

107. JWH-015

108. JWH-018

109. JWH-122

110. JWH-210

111. Oripavin (3-O-dimetiltebain)

112. UR-144 (fenil sianid 2,4,6-triizopropil)

113. Propiram (N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamid).

114. MT-45 (İC-6)

115. Asetilfentanil

116. O-(adamantan-1-il)-1-pentil-1H-indazol-3-karboksilat

117. N-(2-adamantil)-1-[(tetrahidropiran-4-il)metil]indazol-3-karboksamid (Adamantyl-THPINACA)

118. Akriloilfentanil (akrilfentanil)

119. BDB (əsası və duzları)

120. Benosiklidin

121. Butirfentanil

122. N-(1-benzilpiperidin-4-il)-N-fenilpropanamid (benzilfentanil)

123. N-[1-(2H-1,3-benzodioksol-5-il)-propan-2-il]-N-¬metilhidroksilamin (FLEA)

124. 1-(Benzofuran-5-il)-N-(2-metoksibenzil)propan-2-amin (5-APB-NBOMe)

125. 1-(Benzofuran-2-il)-propan-2-amin(2-APB) və törəmələri

126. 4-(Di(benzo[1,3]dioksol-5-il)(hidroksi)metil)piperidin-1-karbon turşusu

127. 2-(Difenilmetil)-1-metilpiperidin-3-ol(SCH-5472)

128. Difenil(pirrolidin-2-il)metanol (D2PM)

129. N-[2-(dimetilamino)sikloheksil]-N-metil-3,4-dixlorbenzamid (U-47700)

130. N-(3,3-dimetilbutan-2-il)-1,3-benzodioksol-5-karboksamid

131. 1-Etilpiperidin-3-il 2-hidroksi-2,2-difenilasetat (JB-318)

132. 4-Flüorizobutirilfentanil (4-FİBF, p-FİBF)

133. 5-Fenil-N-(piperidin-1-il)-1H-pirazol-3-karboksamid

134. N-fenil-1-pentil-1H-indol-3-karboksamid

135. N-fenil-N-[1-(tiofen-2-ilmetil)piperidin-4-il]propanamid (tenilfentanil)

136. N-(2-fenilpropan-2-il)-1-pentil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-3-karboksamid

137. Furanilfentanil

138. N-hidroksi-2-[2,5-dimetoksi-4-(propilsulfanil)fenil]etanamin (HOT-7)

139. (6S,6aR,9R,10aR)-9-hidroksi-6-metil-3-{[(2R)-5-fenilpentan-2-il]oksi}-5,6,6a,7,8,9,10,10a-oktahidrofenantridin-1-il asetat(CP 50,5561)

140. 1-(1H-indol-3-il)-3,3,4-trimetil-pent-4-en-1-on

141. 2-(1H-indol-3-il)-1-morfolinoetanon

142. N-(1-Karbamoil-2-metilpropil)-1-pentil-5-fenil-1H-pirazol-3-karboksamid

143. N-[(1S)-1-karbamoil-2,2-dimetilpropil]-3-(3-hidroksi-3-metilbutil)-2-oksobenzimidazol-1-karboksamid (PF-03550096)

144. (1-Karboksipropil)-1-pentil-1H-indazol-3-karboksilat

145. Karfentanil

146. Marixuana (kannabis)

147. MBDB (əsası və duzları)

148. 1-(1-Metil-3-metoksisikloheksil)piperidin (3-MeO-MPC)

149. N-metil-1,2-difeniletilamin

150. 1-Metilpiperidin-3-il 2-hidroksi-2,2-difenilasetat (JB-336)

151. Metil 2-{[9-(sikloheksilmetil)-9H-karbazol-3-il]formamido}-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMCZCA)

152. 3-[2-(2-Metoksibenzilamino)etil]-1H-xinazolin-2,4-dion (RH-34)

153. 5-Metoksi-3-(2-metoksibenzil)-7-pentil-2H-¬xromen-2-on (PSB-SB-1202)

154. Metoksiasetilfentanil

155. Metoksiketamin

156. Morfin metilbromid

157. Naftalin-2-il-1-(2-ftorfenil)-1H-indazol-3-karboksilat (3-CAF)

158. Okfentanil

159. Ortoflüorofentanil

160. Paraflüorbutirilfentanil

161. (1-Pentil-1H-indol-3-il)(pirrolidin-1-il)metanon

162. (1-Pentil-1H-indazol-3-il)(pirrolidin-1-il)metanon

163. Sikloheksil-[1,1'-bifenil]-3-ilkarbamat (URB602)

164. Siklopropilfentanil

165. Tetrahidrofuranilfentanil (THF-F)

166. 3-(2,2,3,3-Tetrametilsiklopropankarbonil)indol

167. Xaşxaş kütləsi

168. Xinolin-8-il-1-pentil-1H-pirrolo[2,3-c]piridin-3-karboksilat

169. 4-Xlor-N-(1-fenetilpiperidin-2-iliden)benzolsulfonamid. 

Bu siyahıda göstərilmiş narkotik vasitələrin başqa adlarla, habelə onların bütün duzlarının və birləşmələrinin Azərbaycan Respublikasına idxalı həmçinin qadağandır.


II. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilən psixotrop maddələr: 

1. Amineptin

2. Amfetamin

3. Brolamfetamin (DOB)

4. DMA

5. DMQP

6. DMT (dimetiltriptamin)

7. DOET

8. DET

9. Deksamfetamin

10. Dronabinol (delta-9-tetrahidrokannabinol)

11. Etisiklidin FSH

12. Etriptamin

13. Fenetillin

14. Fenmetrazin

15. Fensiklidin (FSP)

16. Katinon

17. Lizerqid (LSD, LSD-25)

18. Levamfetamin

19. Levometamfetamin

20. MDMA

21. Meskalin

22. 4-metilaminoreks

23. 4-MTA (4-metiltioamfetamin)

24. Metkatinon

25. MMDA

26. Meklokvalon

27. Metamfetamin

28. Metamfetamin rasemat

29. Metakvalon

30. Metilfenidat

31. MDE, N-etil MDA

32. N-hidroksi MDA

33. Paraheksil 

34. PMA

35. Psilosin, Psilotsin

36. Psilosibin

37. Rolisiklidin (FHP, FSPİ)

38. STP, DOM

39. Sekobarbital

40. Zipeprol

41. TMA (alfa-metilmeskalin)

42. Tenamfetamin (MDA)

43. Tenosiklidin (TSP)

44. Tetrahidrokannabinol (bütün izomerləri)

45. 2 C-B

46. 25B-NBOMe (2C-B-NBOMe)

47. BZP, N-benzilpiperazin 

48. 25C-NBOMe (2C-C-NBOMe)

49. 25I-NBOMe (2C-I-NBOMe)

50. MDPV-3,4-metilendioksipirovaleron

51. mefedron (4-metilmetkatinon)

52. metilon (beta-keto-MDMA).

53. alfa-pirrolidinovalerofenon (a-PVP)

54. Metoksetamin (MXE)

55. para-metoksimetilamfetamin (PMMA)

56. Para-metil-4-metilaminoreks (4,4'-DMAR, 4.4' Dimetilaminoreks)

57. AB-CHMİNACA

58. AB-PİNACA

59. ADB-CHMİNACA (MAB-CHMİNACA)

60. ADB-FUBİNACA

61. AM-2201 (JWH 2201)

62. CUMYL-4CN-BİNACA

63. 3-(2,6-Dixlorfenil)-2-etil-3,4-dihidroxinazolin-4-on (xlorokvalon)

64. Efedron

65. 3-(2-Etilfenil)-2-metil-3,4-dihidroxinazolin-4-on (etakvalon)

66. Etilfenidat

67. N-etilnorpentilon (efilon)

68. Etilon

69. 5F-APİNACA (5F-AKB-48)

70. 4-Flüoramfetamin (4-FA, 4-FMP, PAL-303, para-flüoramfetamin (PFA))

71. FUB-AMB (MMB-FUBİNACA, AMB-FUBİNACA)

72. JWH-018

73. MDMB-CHMİCA

74. 5F-MDMB-PİNACA (5F-ADB)

75. Mefedron (4-metilmetkation)

76. 2-Metil-3-(2-metoksi-4-nitrofenil)-3,4-dihidroxinazolin-4-on (nitrometakvalon)

77. Metiopropamin (MPA)

78. (2-Morfolin-4-iletil)-1-fenilsikloheksan-1-karboksilat (PRE-084)

79. Pentedron

80. 5F-PB-22 (5F-QUPIC, Xinolin-8-il-1-(5-flüorpentil)-1H-indol-3-karboksilat)

81. UR-144

82. XLR-11.

Bu siyahıda göstərilmiş psixotrop maddələrin başqa adlarla Azərbaycan Respublikasına idxalı həmçinin qadağandır.

 

II SİYAHI

 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi məhdudlaşdırılan narkotik vasitələr və psixotrop maddələr

 

I. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi məhdudlaşdırılan narkotik vasitələr:

1. Alfentanil

2. Dihidrokodein

3. Etilmorfin

4. Fentanil

5. Kodein (əsası və duzları) (başqa mürəkkəb tərkibli dərman preparatlarının tərkibində nəzarətdə saxlanılmır)

6. Metadon

7. Morfin (əsası və duzları)

8. Para-flüorofentanil

9. Piritramid

10. Properidin

11. Papaveratum (pantapon, omnopon)

12. Sufentanil

13. Tebain

14. Tilidin

15. Tiofentanil

16. Trimeperidin

17.(1S,5R,13R,17R)-10,14-dimetoksi-4-metil-12-oksa-4-azapentasiklo[9.6.1.01,13.05,17.07,18]oktadeka-7,9,11(18),14-tetraen (dihidrotebain)

18. Propanidid.

Bu siyahıda göstərilmiş narkotik vasitələrin başqa adlarla, başqa tərkibdə və onların başqa birləşmələrinin Azərbaycan Respublikasına idxalı həmçinin məhdudlaşdırılır.

Bu siyahıda göstərilmiş narkotik vasitələr Azərbaycan Respublikasının ərazisinə yalnız dövlət orqanları tərəfindən gətirilir.

II. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi məhdudlaşdırılan psixotrop maddələr:

1. Amobarbital

2. Buprenorfin

3. Butalbital

4. Katin (+) – Norpsevdoefedrin

5. Qlyutetimid

6. Pentazosin

7. Pentobarbital

8. Siklobarbital

9. N-hidroksi-2-(difenilmetilsulfinil)asetamid (adrafinil)

10. Dekstrometorfan.

Bu siyahıda göstərilmiş psixotrop maddələrin beynəlxalq adı göstərilmədən başqa adlarla Azərbaycan Respublikasına idxalı həmçinin məhdudlaşdırılır. Bu siyahıda göstərilmiş psixotrop maddələr Azərbaycan Respublikasının ərazisinə yalnız dövlət orqanları tərəfindən gətirilir.

 

III SİYAHI

 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsinə nəzarət edilən psixotrop maddələr

 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsinə nəzarət edilən psixotrop maddələr:

1. Allobarbital

2. Alprazolam

3. Aminoreks

4. Amfepramon (dietilpropion, fepranon)

5. Barbital

6. Benzfetamin

7. Bromazepam

8. Brotizolam

9. Butobarbital

10. Delorazepam

11. Diazepam

12. Estazolam

13. Etilamfetamin-N-etilamfetamin

14. Etil loflazepat

15. Etinamat

16. Etxlorvinol

17. Fendimetrazin

18. Fenkamfamin

19. Fenobarbital (başqa mürəkkəb tərkibli dərman preparatlarının tərkibində nəzarətdə saxlanılmır)

20. Fenproporeks

21. Fentermin

22. Fludiazepam

23. Flurazepam

24. Flunitrazepam

25. Xlordiazepoksid

26. Kamazepam

27. Ketazolam

28. Kloksazolam

29. Klobazam

30. Klonazepam

31. Klorazepat

32. Klotiazepam

33. Qalazepam

34. Qaloksazolam

35. QOMK

36. Loprazolam

37. Lorazepam

38. Lormetazepam

39. Lefetamin (SPA)

40. Mazindol

41. Medazepam

42. Mezokarb

43. Meprobamat

44. Metilfenobarbital

45. Metiprilon

46. Mefenoreks

47. Midazolam

48. Nimetazepam

49. Nitrazepam

50. Nordazepam

51. Oksazepam

52. Oksazolam

53. Pemolin

54. Pinazepam

55. Pipradrol

56. Pirovaleron

57. Prazepam

58. Sekbutabarbital

59. Temazepam

60. Tetrazepam

61. Triazolam

62. Vinilbital

63. Zolpidem

64. Fenazepam

65. Aprobarbital

66. Brallobarbital

67. Buprenorfın

68. Dezxloretizolam

69. Diklazepam

70. Etizolam

71. Fonazepam

72. Ftorbromazepam

73. Ftorbromazolam

74. Heptabarbital

75. Klonazolam

76. Kloniprazepam

77. Kvazepam

78. Meklonazepam

79. Nifoksipam

80. Pirazolam

81. Sinazepam

82. Vinbarbital.

Bu siyahıda göstərilmiş psixotrop maddələrin beynəlxalq adı göstərilmədən başqa adlarla Azərbaycan Respublikasına idxalı həmçinin qadağandır.

 

IV SİYAHI

 

Azərbaycan Respublikasının ərazisindən idxalına, ixracına, tranzit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya (xüsusi razılıq) tələb olunan prekursorlar

 

Azərbaycan Respublikasının ərazisindən idxalına, ixracına, tranzit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya (xüsusi razılıq) tələb olunan prekursorlar:

1. Antranil turşusu

2. Aseton

3. Erqotamin

4. Efedrin (başqa mürəkkəb tərkibli dərman preparatlarının tərkibində nəzarətdə saxlanılmır)

5. Etil efiri

6. Erqometrin

7. Fenilsirkə turşusu

8. Xlorid turşusu

9. İzosafrol

10. Kalium permanqanat

11. Lizergin turşusu

12. Metiletilketon (MEK)

13. Norefedrin

14. N-asetilantranilt turşusu

15. Piperonal

16. Psevdoefedrin (başqa mürəkkəb tərkibli dərman preparatlarının tərkibində nəzarətdə saxlanılmır)

17. Piperidin

18. Sirkə turşusunun anhidridi

19. Safrol

20. Sulfat turşusu

21. Toluol

22. 1-Fenil-2-propanon

23. 3,4-metilendioksifenil-2-propanon

24. Alfa-fenilasetoasetamid (APAA)

25. Alfa-fenilasetoasetonitril (APAAN)

26. 4-Anilino-N-fenetilpiperidin (ANPP)

27. N-fenetil-4-piperidinon (NPP)

28. 3,4-MDP-2-P metil qlisidat (PMK glycidate)

29. 3,4-MDP-2-P metil qlisidik turşusu (PMK glycidic acid).


Çap et  Çap et